algemene voorwaarden

Ook iets wat er bij hoort. De Algemene Voorwaarden. Niet het meest gezellige onderwerp, maar wat toch aandacht "verdient". Vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met MOONtrouwt, altijd open en toegankelijk voor overleg.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Monique Ebbers, zelfstandig trouwambtenaar, hierna te noemen MOON trouwt. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- MOON trouwt => de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
- bruidspaar => twee personen die met MOON trouwt een overeenkomst hebben gesloten of wensen te sluiten en beiden 100% hoofdelijk aansprakelijk zijn.
- overeenkomst => elke aanbieding van MOON trouwt, aanvaard door het bruidspaar, dan wel elke opdracht verstrekt door het bruidspaar aan MOONtrouwt en door deze laatste ook aanvaard is.
- diensten => in het kader van een overeenkomst tussen MOON trouwt en bruidspaar verrichte werkzaamheden door MOON trouwt.

 

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen een bruidspaar en de trouwambtenaar komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van het contract of door een akkoordverklaring per e-mailbericht.

Honorering en betaling
De door MOON trouwt gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis-, verblijf-, visum- en parkeerkosten en exclusief eventuele kosten voor eendaagse benoeming in de trouwgemeente, tenzij anders aangegeven in de bevestiging van MOON trouwt.
Huwelijksceremonies in het buitenland zijn maatwerk. Naast de gebruikelijke vergoeding komen hier extra vergoedingen bij. Kosten zoals o.a. reis- en verblijfskosten, visumkosten en een eventuele huurauto. Iedere bruiloft is anders. Deze kosten bespreken we met elkaar en keuren beide partijen vóóraf schriftelijk goed. Alle betalingen dienen te worden voldaan op de aangewezen bankrekening van MOON trouwt. MOON trouwt zendt het bruidspaar 2 facturen en hanteert een betalingsermijn van 14 dagen. De 1e factuur is 50% van het totaalbedrag na akkoordverklaring en de 2e is 50% van het totaalbedrag, te voldoen 1 maand voor de trouwdatum. Zodra de 1e betaling van 50% is voldaan staat de trouwdatum exclusief vast. Het bruidspaar dient het betalingstermijn te respecteren. Bij het niet tijdig voldoen van de facturen is MOON trouwt gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en blijft de betalingsverplichting van kracht. Wanneer het huwelijk na een aanbetaling door het bruidpaar wordt geannuleerd zal deze niet worden teruggestort.

Calamiteit, ziekte
Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien MOON trouwt haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door 
MOON trouwt uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar. Indien een bruiloftverzekering wordt afgesloten, kan door het vermelden van de naam van MOON trouwt dit waarschijnlijk in de verzekering worden opgenomen.

Informele akte
Aan de door MOON trouwt gemaakte informele akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
MOON trouwt is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor het bruidspaar of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door MOON trouwt verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MOON trouwt. 
De door MOON trouwt te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen
MOON trouwt en het bruidspaar (incl. btw).

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door het bruidspaar brengt MOON trouwt de volgende kosten in rekening bij het  bruidspaar:
- 50% bij annulering tot 30 dagen na akkoord;
- 50% bij annulering tot 2 maanden voor de trouwdatum;

De annulering dient telefonisch en per e-mailbericht te worden gedaan, met een bevestiging van ontvangst door MOONtrouwt.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
- wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
- overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van MOON trouwt.

Op overeenkomsten gesloten met MOON trouwt is het Nederlands recht van toepassing.

Harderwijk, april 2024